Juridische aanwijzingen

AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD

Let a.u.b. op het volgende: De hier gepubliceerde teksten moeten worden beschouwd als serviceverlening. In geval van foutieve of onduidelijke vertalingen gelden uitsluitend de formuleringen van de desbetreffende inhoud op de Duitstalige website (www.koenig-neurath.de). Neem bij vragen a.u.b. rechtstreeks contact op met de firma König + Neurath AG, Duitsland. Hartelijk dank!

De inhoud van de webpagina's dient slechts ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies voor specifieke gevallen. Wij doen ons best voor de juistheid en actualiteit van alle op de website aanwezige informatie en gegevens volgens § 7 lid 1 van de Duitse Telemediawet (TMG) te zorgen. Voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie en gegevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid conform §§ 8 t/m 10 TMG. De aansprakelijkheid voor de inhoud van de opvraagbare informatie wordt uitgesloten voor zover het geen opzettelijk verstrekte of door grove nalatigheid veroorzaakte onjuiste informatie betreft. Verplichtingen t.a.v. het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onverminderd van kracht. Van aansprakelijkheid op dit punt kan echter pas sprake zijn vanaf het moment dat wij op de hoogte zijn van een concrete overtreding van de wet. Zodra wij kennis nemen van schendingen van het recht zoals hierboven bedoeld zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van een website die via een hyperlink wordt bereikt. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de desbetreffende exploitanten verantwoordelijk. Wij zijn geenszins verantwoordelijk voor de inhoud van deze webpagina's en kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoudelijke correctheid, volledigheid en beschikbaarheid ervan. Bij de eerste verlinking controleren wij standaard de vreemde inhoud op mogelijkerwijs civiel- of strafrechtelijk bedenkelijke content. Maar wij zijn niet verplicht de inhoud waarnaar wij in ons aanbod verwijzen, voortdurend te controleren op wijzigingen die in civiel- of strafrechtelijke zin bedenkelijk zouden kunnen zijn. Pas zodra wij zelf vaststellen – of er door anderen op worden gewezen – dat een concreet aanbod op een website waarvoor wij een link beschikbaar hebben gesteld, in civiel- of strafrechtelijke zin bedenkelijk is, zullen wij de verwijzing naar dit aanbod opheffen voor zover dit technisch mogelijk is en in redelijkheid van ons kan worden gevergd.

Auteursrecht
De door de beheerders van deze website gemaakte inhoud en het materiaal op deze webpagina's zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Alle bijdragen van derden zijn als zodanig aangeduid. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht moet vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door de desbetreffende auteur resp. maker. Het kopiëren van (pagina's van) deze website is uitsluitend toegestaan voor particuliere en niet-commerciële doeleinden.

Fotoverantwoording (algemeen)
Op onze website worden hoofdzakelijk foto's, afbeeldingen en overige media gebruikt die speciaal zijn gemaakt voor König + Neurath AG. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van door derden geproduceerde media. Een overzicht van de fotografen, fotobureaus, etc. is te vinden in het colofon van www.koenig-neurath.de.

Informatieplicht over arbitrage- en bemiddelingsprocedures bij geschillen met consumenten
De firma König + Neurath AG is in principe niet bereid en verplicht om deel te nemen aan procedures ter beslechting van geschillen voor arbitrage-instanties.

TERMS AND CONDITIONS OF DELIVERY AND PAYMENT